Статут

Сдружението е българско юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза в областта на музиката.Музикално сдружение „Марин Големинов“ обединява и координира дейността на музиканти, музикални дейци и любители за съхраняване , разпространение и популяризиране на идеите на българската и чуждестранна художествена музика във всичките й форми. Събира и разпространява информация за историята, развитието и тенденциите на българската и чуждестранна художествена музика. Осигурява възможности, средства и начини за професионално усъвършенстване на музиканти, музикални дейци и любители. Организира и провежда курсове, семинари, музикални лектории, образователни, камерни и симфонични концерти, фестивали, конкурси и други форми на обучение и специализация.