Членство

Членуването в Сдружението е доброволно. Член на Сдружението може да бъде всяко българско или чуждестранно юридическо лице, както и пълнолетно и дееспособно физическо лице, което приема устава и споделя целите на Сдружението и средствата за тяхното постигане. Членуването възниква въз основа на решение на Управителния съвет на Сдружението, след подаване на писмена молба до същия, в която кандидатът заявява, че приема устава на Сдружението. Управителният съвет разглежда молбата и се произнася с решение, с което приема или отказва приемането на кандидата. На новоприетия член след заплащане на встъпителния членски внос се издава членска карта по утвърден образец.